سفر یک روزه به نیریز
انجمن علمی معماری چارسو برگزار می کند

شیراز، فرهنگ شهر انتهای کوچه 33، تاکستان 14مؤسسه آموزش عالی آپادانا
سفر یک روزه به نیریز

انجمن علمی معماری چارسو

مشخصات برگزار کننده:
انجمن علمی معماری چارسو برگزار می کند
  • نام : انجمن علمی معماری آپادانا
  • تلفن : 09178943989
  • ایمیل : arghavan208@gmail.com
  • آدرس: شیراز، میدان معلم، روبروی بانک سپه


بلیت های این رویداد
انجمن علمی معماری چارسو برگزار می کند


نوع بلیت قیمت تاریخ لینک خرید
شرکت در این سفر 30,000 تومان ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ زمان ثبت نام به پایان رسیده

انجمن علمی معماری چارسو برگزار می کند

انجمن علمی معماری چارسو برگزار می کند

ورود