??? ?? ?????

????? ???? ?????? ?????? ?????. ??? ?? ????? ???? ????????? ?????? ???? 5 ???? 29 ????? ???? 11 ?? ??????? ????? ??? ? ?????? 2???? 2 ???????? ??????. ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??????? ? ????? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ???? ????.

مشخصات برگزار کننده:
  • نام : انجمن علمی معماری آپادانا
  • تلفن : 09178943989
  • ایمیل : arghavan208@gmail.com
  • آدرس: شیراز، میدان معلم، روبروی بانک سپه


بلیت های این رویداد


نوع بلیت قیمت تاریخ لینک خرید
شرکت در این سفر 190,000 تومان ۱۱ دی ۱۳۴۸ زمان ثبت نام به پایان رسیده

ورود