رندپارسا انسان حافظ
رندپارسا انسان حافظ,,موسسه آموزش عالی آپادانا,, گوهر اندیشه هر فیسلوف و هنرمندی در نهایت آموزه های او درباره انسان است، نحوه زیستن و بودن انسان در جهان، واپسین درسی است که ما از حافظ به مثابه یک متفکر و چه بسا آخرین کس از حلقه تفکر شاعرانه در ایران می توانیم گرفت. انسانی که حافظ می سازد و می خواهد، »رند« است، رند حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ چطور جهان را می بیند؟ با دیگران چگونه رابطه برقرار میکند؟ نگاهش به اخالق، گناه، عشق، تنهایی و معنویت چگونه است؟ در این نشست برآنیم که رند حافظ را بشناسیم و به این پرسش نزدیک شویم که آیا رند حافظی می تواند در زمانه ما، دوران مدرن، ادامه حیات دهد؟ آیا می توان پرسش های نو را از این متفکر کهن پرسید؟

موسسه آموزش عالی آپادانا
رندپارسا انسان حافظ

گوهر اندیشه هر فیسلوف و هنرمندی در نهایت آموزه های او درباره انسان است، نحوه زیستن و بودن انسان در جهان، واپسین درسی است که ما از حافظ به مثابه یک متفکر و چه بسا آخرین کس از حلقه تفکر شاعرانه در ایران می توانیم گرفت. انسانی که حافظ می سازد و می خواهد، »رند« است، رند حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ چطور جهان را می بیند؟ با دیگران چگونه رابطه برقرار میکند؟ نگاهش به اخالق، گناه، عشق، تنهایی و معنویت چگونه است؟ در این نشست برآنیم که رند حافظ را بشناسیم و به این پرسش نزدیک شویم که آیا رند حافظی می تواند در زمانه ما، دوران مدرن، ادامه حیات دهد؟ آیا می توان پرسش های نو را از این متفکر کهن پرسید؟

مشخصات برگزار کننده:
رندپارسا انسان حافظ,,موسسه آموزش عالی آپادانا,, گوهر اندیشه هر فیسلوف و هنرمندی در نهایت آموزه های او درباره انسان است، نحوه زیستن و بودن انسان در جهان، واپسین درسی است که ما از حافظ به مثابه یک متفکر و چه بسا آخرین کس از حلقه تفکر شاعرانه در ایران می توانیم گرفت. انسانی که حافظ می سازد و می خواهد، »رند« است، رند حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ چطور جهان را می بیند؟ با دیگران چگونه رابطه برقرار میکند؟ نگاهش به اخالق، گناه، عشق، تنهایی و معنویت چگونه است؟ در این نشست برآنیم که رند حافظ را بشناسیم و به این پرسش نزدیک شویم که آیا رند حافظی می تواند در زمانه ما، دوران مدرن، ادامه حیات دهد؟ آیا می توان پرسش های نو را از این متفکر کهن پرسید؟
  • نام :
  • تلفن : شیراز، میدان معلم، روبروی بانک سپه
  • ایمیل : ApadanaLogo.jpg
  • آدرس:


بلیت های این رویداد
رندپارسا انسان حافظ,,موسسه آموزش عالی آپادانا,, گوهر اندیشه هر فیسلوف و هنرمندی در نهایت آموزه های او درباره انسان است، نحوه زیستن و بودن انسان در جهان، واپسین درسی است که ما از حافظ به مثابه یک متفکر و چه بسا آخرین کس از حلقه تفکر شاعرانه در ایران می توانیم گرفت. انسانی که حافظ می سازد و می خواهد، »رند« است، رند حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ چطور جهان را می بیند؟ با دیگران چگونه رابطه برقرار میکند؟ نگاهش به اخالق، گناه، عشق، تنهایی و معنویت چگونه است؟ در این نشست برآنیم که رند حافظ را بشناسیم و به این پرسش نزدیک شویم که آیا رند حافظی می تواند در زمانه ما، دوران مدرن، ادامه حیات دهد؟ آیا می توان پرسش های نو را از این متفکر کهن پرسید؟


نوع بلیت قیمت تاریخ لینک خرید
شرکت در این سمینار 15,000 تومان ۱۱ دی ۱۳۴۸ زمان ثبت نام به پایان رسیده

رندپارسا انسان حافظ,,موسسه آموزش عالی آپادانا,, گوهر اندیشه هر فیسلوف و هنرمندی در نهایت آموزه های او درباره انسان است، نحوه زیستن و بودن انسان در جهان، واپسین درسی است که ما از حافظ به مثابه یک متفکر و چه بسا آخرین کس از حلقه تفکر شاعرانه در ایران می توانیم گرفت. انسانی که حافظ می سازد و می خواهد، »رند« است، رند حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ چطور جهان را می بیند؟ با دیگران چگونه رابطه برقرار میکند؟ نگاهش به اخالق، گناه، عشق، تنهایی و معنویت چگونه است؟ در این نشست برآنیم که رند حافظ را بشناسیم و به این پرسش نزدیک شویم که آیا رند حافظی می تواند در زمانه ما، دوران مدرن، ادامه حیات دهد؟ آیا می توان پرسش های نو را از این متفکر کهن پرسید؟

رندپارسا انسان حافظ,,موسسه آموزش عالی آپادانا,, گوهر اندیشه هر فیسلوف و هنرمندی در نهایت آموزه های او درباره انسان است، نحوه زیستن و بودن انسان در جهان، واپسین درسی است که ما از حافظ به مثابه یک متفکر و چه بسا آخرین کس از حلقه تفکر شاعرانه در ایران می توانیم گرفت. انسانی که حافظ می سازد و می خواهد، »رند« است، رند حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ چطور جهان را می بیند؟ با دیگران چگونه رابطه برقرار میکند؟ نگاهش به اخالق، گناه، عشق، تنهایی و معنویت چگونه است؟ در این نشست برآنیم که رند حافظ را بشناسیم و به این پرسش نزدیک شویم که آیا رند حافظی می تواند در زمانه ما، دوران مدرن، ادامه حیات دهد؟ آیا می توان پرسش های نو را از این متفکر کهن پرسید؟

ورود